Regulamin zawodów:

  1. Organizator ustanawia limit startujących – 350 uczestników.
  2. Warunkiem startu jest zgłoszenie się zawodnika/zawodniczki i uiszczenie opłaty startowej do dnia 19 sierpnia 2022r. lub w dniu zawodów.
  3. W biegu mogą wziąć udział osoby, które do dnia 19 sierpnia 2022r. ukończą 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich do zgłoszenia wymagane jest posiadanie pisemnej zgody opiekuna prawnego. Wzór zgody wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia jest dostępny w Biurze zawodów.
  4. Zawodnik powinien posiadać aktualne badanie lekarskie i jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest oświadczenie o stanie zdrowia podpisane przez opiekuna prawnego.
  5. Pomiar czasu wykonuje firma zewnętrzna. Każdy zawodnik podczas weryfikacji otrzyma numer startowy, właściwe zamocowanie numeru startowego jest warunkiem wystartowania w biegu i sklasyfikowania w komunikacie końcowym zawodów.
  6. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 2 godzin.